ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ผลิตและออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ธปท. ได้ออกแบบธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท โดยออกแบบใหม่ทั้งหมด ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ในราคาฉบับละ 200 บาทพร้อมแผ่นพับ

-ขนาดธนบัตร

8.40 x 16.20 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า

องค์ประกอบหลักคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์บนลายสีเหลือบทอง

ธนบัตรด้านหลัง

ภาพประธานที่อยู่ด้านซ้ายคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ขณะทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และมีภาพประกอบอื่นๆอีก ได้แก่ ภาพการเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ภาพทรงปลูกหญ้าแฝก ภาพทรงเครื่องดนตรีแซกโซโฟน ภาพเขื่อนแควน้อย ภาพกังหันน้ำชัยพัฒนา ภาพเครื่องบินพระราชทานฝนหลวง

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล (9 ส.ค. 2554 - 18 ม.ค. 2555)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558)

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๗ ง หน้า ๑๔ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔