ธนบัตรที่ระลึก ครบ 60 ปีวันบรมราชาภิเษกและวันราชาภิเษกสมรส ในรัชกาลที่ 9 ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึก ครบ 60 ปีวันบรมราชาภิเษกและวันราชาภิเษกสมรส ในรัชกาลที่ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษก และวันบรมราชาภิเษกสมรสครบ 60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรออกธนบัตรที่ระลึก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2553

ธปท. ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ในราคาฉบับละ 100 บาทและใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้่

ธนบัตรด้านหน้า

รูปด้านหน้าธนบัตรเหมือนกับธนบัตร 100 บาท แบบ 16

ธนบัตรด้านหลัง

ภาพประธานคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ขณะทรงโบกพระหัตถ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถทรงประทับยืนเคียงข้าง ด้านขวาเมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงหลั่งทักษิโณทกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายกรณ์ จาติกวณิช (20 ธ.ค. 2551 - 10 พ.ค. 2554)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นางธาริษา วัฒนเกส (8 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2553)

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๔๘ ง หน้า ๒๐ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓