ธนบัตร 100 บาท แบบ 16 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท  แบบ 16 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

อยู่ในระหว่างอัพเดทราคา

ข้อมูลธนบัตร

ธนบัตรแบบ 16 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "มหาราช" คือมุ่งเน้นการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์

ธนบัตร 100 บาท แบบ 16 ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2557 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2558

ขนาดธนบัตร

7.20 x 15.00 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า

สีหลักของธนบัตรเป็นสีแดง มีภาพประธานเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์ และ คำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลางซ้าย เว้นที่ว่างด้านซ้ายเป็นลายน้ำ

ธนบัตรด้านหลัง

มีภาพพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ครงกลาง รายรอบด้วยภาพที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้า พระราชวังกรุงธนบุรี ภาพการต่อสู้กู้อิสรภาพ ภาพป้อมวิชัยประสิทธิ์

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายสมหมาย ภาษี (31 ส.ค. 2557 - 19 ส.ค. 2558)
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (19 ส.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2562)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558)
นายวิรไท สันติประภพ (1 ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

การพิมพ์หมึกนูน เนื้อกระดาษโรยเส้นใยเรืองแสง ลายน้ำในเนื้อกระดาษ แถบสีฝังในเนื้อกระดาษ การพิมพ์ครึ่งเลข 100 ที่ด้านหน้าด้านหลังในตำแหน่งตรงกันเมื่อยกส่องจะเป็นเลข 100 ที่สมบูรณ์ ภาพลายบางส่วนพิมพ์ด้วยหมึกพิเศษที่จะเปลี่ยนสีเมื่อส่องด้วยไฟแสงเหนือม่วง แถบฟอยด์สีเงิน

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง หน้า ๒๔ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗