ธนบัตรที่ระลึก ครบ 50 ปีวันบรมราชาภิเษกและวันราชาภิเษกสมรส ในรัชกาลที่ 9 ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึก ครบ 50 ปีวันบรมราชาภิเษกและวันราชาภิเษกสมรส ในรัชกาลที่ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ไม่พบหลักฐานการซื้อขายเปลี่ยนมือแบบสาธารณะ

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษก และวันบรมราชาภิเษกสมรสครบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรออกธนบัตรที่ระลึก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2543

ธปท. ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 ในราคาฉบับละ 1,000,000 บาทพร้อมแผ่นพับ

ข้อควรทราบ : ธนบัตรรุ่นนี้ราคาแรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยขายคือ 1,000,000 บาท และมีการบันทึกทะเบียนชื่อผู้ซื้อด้วย ราคาส่วนที่เกินหน้าธนบัตรนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 หากผู้ถือจะขายคืนธนาคารแห่งประเทศไทย จะได้เท่าราคาหน้าธนบัตรเท่านั้นคือ 500,000 บาท และต้องเป็นผู้ขายคืนตามชื่อในสมุดทะเบียนด้วย หากเปลี่ยนมือแล้วจะขายคืนไม่ได้

ขนาดธนบัตร

12.60 x 20.50 เซนติเมตร

จำนวนการพิมพ์

999 ฉบับ หมายเลข 001 - 999

ธนบัตรด้านหน้า

ภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. คู่กับตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ธนบัตรด้านหลัง

ภาพประธานคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์ ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง หน้า ๑ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๓