ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้านหน้า ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในโอกาสการจัดงานปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ในปี 2539 ธปท. เห็นเป็นการสมควรนำธนบัตรที่ระลึกออกใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ สมัยอันเป็นมงคลนี้

ธปท. ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2539 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 6 มิถุนายน 2539 ในราคา 500 บาทและใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียน

รูปแบบของธนบัตรที่ระลึกฉบับนี้นำเอารูปแบบธนบัตรหมุนเวียนชนิดราคา 500 บาทแบบ 14 มาใช้ แต่มีส่วนที่ต่างไปจากธนบัตรแบบ 14 คือใช้ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี แทนพระราชลัญจกรประจำพระองค์

จำนวนการพิมพ์

ประมาณ 10 ล้านฉบับ หมวดตัวอักษรและหมายเลข 9ก 0000001 - 9999999

ธนบัตรด้านหน้า

ธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 14 ต่างกันที่มีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี แทนพระราชลัญจกรประจำพระองค์

ธนบัตรด้านหลัง

มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 14

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๑ ง หน้า ๒๖ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๙