ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้านหน้า ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในโอกาสการจัดงานปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ในปี 2539 ธปท. เห็นเป็นการสมควรนำธนบัตรที่ระลึกออกใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ สมัยอันเป็นมงคลนี้

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฉบับนี้เป็นหนึ่งในสามแบบธนบัตรที่ระลึกที่ถูกพิมพ์ออกมาในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฉบับนี้เป็นชนิดราคา 50 บาท และเป็นธนบัตรใช้หมุนเวียนด้วย ความพิเศษของธนบัตรที่ระลึกฉบับนี้คือเป็นธนบัตรหมุนเวียนแบบแรกที่ใช้วัสดุแผ่นพิมพ์เป็นโพลิเมอร์ ไม่ได้เป็นเนื้อกระดาษแบบที่เคยใช้ตามปกติในอดีต จึงเป็นความแปลกใหม่ในการใช้ธนบัตรของประเทศไทย

ธปท. ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2539 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 3 ธันวาคม 2539 ในราคา 50 บาท

ธนบัตรที่เป็นวัสดุโพลิเมอร์เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับประเทศไทย ในขณะที่ในต่างประเทศบางประเทศนิยมใช้ธนบัตรโพลิเมอร์กันอย่างแพร่หลาย ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการลอกเลียนหรือปลอมแปลงธนบัตรทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ธนบัตรโพลิเมอร์ยังมีอายุการใช้งานที่นานกว่าธนบัตรกระดาษ ทำให้เกิดความคุ้มทุนมากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้ธนบัตรกระดาษที่ชำรุดรวดเร็ว ครั้งนี้จึงถือเป็นการทดลองใช้ธนบัตรโพลิเมอร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

รูปแบบของธนบัตรที่ระลึกฉบับนี้นำเอารูปแบบธนบัตรหมุนเวียนชนิดราคา 50 บาทแบบ 13 มาใช้ แต่มีส่วนที่ต่างไปจากธนบัตรแบบ 13 อยู่ 2 จุด คือ

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า นั่นคือ หมายเลขของธนบัตร และข้อความที่จะปรากฏขึ้นเมื่อฉายด้วยแสงจากหลอดไฟสีเหนือม่วง ข้อความนี้อยู่เหนือหมวดอักษรภาษาอังกฤษและหมายเลขธนบัตรอารบิค ข้อความเขียนว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ธนบัตรที่ระลึกโพลิเมอร์รุ่นแรกนี้ผลิตออกมา 100 ล้านฉบับ และหมุนเวียนใช้อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ธนบัตรโพลิเมอร์ ชนิดราคา 50 บาทแบบ 15 จะถูกพิมพ์ออกมาใช้ในปีถัดมา

จำนวนการพิมพ์

100 ล้านฉบับ หมวดตัวอักษร 9ธ

ธนบัตรด้านหน้า

ธนบัตรที่ระลึกแบบพิเศษ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบ 13 ต่างกันที่พิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์ และมีตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี แทนลายกระจัง

ธนบัตรด้านหลัง

มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบ 13

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๗๗ ง หน้า ๒๖ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๙