ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ในปี 2549 ธปท. เห็นเป็นการสมควรนำธนบัตรที่ระลึกราคา 60 บาท ออกใช้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ สมัยอันเป็นมงคลนี้

ธปท. ออกแบบธนบัตรใหม่ทั้งหมดและประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ในราคา 100 บาทพร้อมแผ่นพับ

ขนาดธนบัตร

8.10 x 16.20 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า

ภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ณ พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย และทอดเครื่องราชูปโภคบรมราชอิสริยยศ

ธนบัตรด้านหลัง

ภาพประธานเป็นพระบรมฉานาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ และภาพเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๕๗ ง หน้า ๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙