ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ด้วยบุญญาธิการบารมี ฐานะการเงินระหว่างประเทศได้เข้าสู่ภาวะที่มั่นคง ธปท. เห็นเป็นการสมควรออกบัตรธนาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ สมัยอันเป็นมงคลนี้

ธปท. ได้นำแบบธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบ 15 มาออกแบบเพิ่มเติม และประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 ในราคาฉบับละ 1000 บาท และใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้

ธนบัตรด้านหน้า

รูปแบบเพมือนกัยธนบัตรแบบ 15 แต่ใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 แทน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๖๔ ง หน้า ๖ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒