ธนบัตรที่ระลึก ครบ 50 ปีวันบรมราชาภิเษกและวันราชาภิเษกสมรส ในรัชกาลที่ 9 ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึก ครบ 50 ปีวันบรมราชาภิเษกและวันราชาภิเษกสมรส ในรัชกาลที่ 9 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษก และวันบรมราชาภิเษกสมรสครบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรออกธนบัตรที่ระลึก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2543

ธปท. ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2543 ในราคาฉบับละ 200 บาทพร้อมแผ่นพับ

ขนาดธนบัตร

12.60 x 20.40 เซนติเมตร

จำนวนการพิมพ์

ประมาณ 1 ล้านฉบับ หมวดอักษรและเลขหมายคือ 9ธ 000001 - 999999

ธนบัตรด้านหน้า

ภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. คู่กับตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ธนบัตรด้านหลัง

ภาพประธานคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์ ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๓๙ ง หน้า ๗ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๓