ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

ธปท.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555

ธปท. ออกแบบธนบัตรใหม่ทั้งหมดให้เป็นภาพเรื่องราวและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของพระองค์ และประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 9 ส.ค. 2555 ในราคาฉบับละ 120 บาทพร้อมแผ่นพับ

ขนาดธนบัตร

8.00 x 16.20 เซนติเมตร

ธนบัตรด้านหน้า

รูปด้านหน้าธนบัตรมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เป็นภาพประธาน มีลายน้ำอักษรพระนามาภิไธย "สก." ภายใต้พระมหามงกุฎ

ธนบัตรด้านหลัง

ภาพประธานคือพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และมีภาพประกอบเป็นภาพพระราชกรณีกิจด้านต่างๆ

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (18 ม.ค. 2555 - 7 พ.ค. 2557)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558)

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง หน้า ๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕