ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชินีนาถครบ 7 รอบ ด้านหลัง
ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระบรมราชินีนาถครบ 7 รอบ ด้านหน้า

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

ธปท.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในปี พ.ศ. 2559

ธปท. ออกแบบธนบัตรโดยนำธนบัตร 500 บาท แบบ 16 ออกแบบด้านหลังใหม่ให้เป็นภาพเรื่องราวและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของพระองค์ และประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2559 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 11 ส.ค. 2559 ในราคาฉบับละ 500 บาท และใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้

ธนบัตรด้านหน้า

รูปด้านหน้าธนบัตรเหมือนกับธนบัตร 500 บาท แบบ 16

ธนบัตรด้านหลัง

ด้านหลังธนบัตรมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 เป็นภาพประธาน และภาพพระราชวงศ์ ภาพทรงงานพัฒนาและผลงานศิลปาชีพ ภาพโขนพระราชทาน ภาพดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์และดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายวิรไท สันติประภพ

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง หน้า ๒ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙