ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 นี้มีการพิมพ์ออกมาใช้ต่อเนื่องยาวนานถึง 22 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 จนถึงปี พ.ศ. 2512 รูปแบบธนบัตรมีการผลิตออกมาถึง 5 รุ่น ถ้ามองเผินๆ อาจจะดูคล้าย ๆ กันทั้ง 5 รุ่น มีเพียงรายละเอียดเล็กน้อยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่น ดังนี้

ธนบัตร 5 บาท รุ่น 1 (ปี 2491 - 2492)


ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 1 ด้านหน้า

ด้านหน้าธนบัตรรุ่น 1 เป็นพระพัตรหนุ่ม หรือที่นักสะสมเรียกว่าหน้าหนุ่ม หมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง คำว่า "ธนบัตร์" มีตัวการันต์ และที่ตรงลายน้ำเป็นลายภาพพานรัฐธรรมนูญ

ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 ด้านหลัง

ธนบัตร 5 บาท รุ่น 2 (ปี 2492 - 2499)


ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 2 ด้านหน้า

ด้านหนัาธนบัตรรุ่น 2 เปลี่ยนสีหมึกพิมพ์หมายเลขธนบัตรเป็นสีดำ ส่วนด้านหลังธนบัตรยังคงเหมือนรุ่น 1


ธนบัตร 5 บาท รุ่น 3 (ปี 2499)


ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 3 ด้านหน้า

ด้านหนัาธนบัตรรุ่น 3 เปลี่ยนเป็นภาพพระพัตรแก่ ด้านหลังธนบัตรยังคงเหมือนรุ่น 1


ธนบัตร 5 บาท รุ่น 4 (ปี 2499 - 2500)


ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น4 ด้านหน้า

ด้านหนัาธนบัตรรุ่น 4 แก้คำว่า "ธนบัตร" เป็นไม่มีตัวการันต์ และเพิ่มเส้นใยเคลือบโลหะต่อต้านการปลอมแปลงฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งสามารถมองเห็นได้ด้วยการยกขึ้นส่องกับแสงสว่าง เป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่นำมาทดแทนการโรยเส้นใยไหมสีในเนื้อกระดาษแบบที่เคยผลิตในรุ่น 1-3 ด้านหลังธนบัตรยังคงเหมือนรุ่น 1


ธนบัตร 5 บาท รุ่น 5 (ปี 2500 - 2512)


ธนบัตร 5 บาท แบบ 9 รุ่น 5 ด้านหน้า

ด้านหนัาธนบัตรรุ่น 5 เปลี่ยนภาพลายน้ำจากรูปพานรัฐธรรมนูญเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 และด้านหลังมีการเปลี่ยนข้อความแจ้งโทษ ข้อความการแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยโทษเดิมเขียนว่า "โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่พันบาทถึงหมื่นบาทหรือหรือสิบเท่าราคาธนบัตรปลอมแล้วแต่จำนวนไหนจะมากกว่ากัน" โทษใหม่ที่หนักกว่าเดิมเขียนว่า "โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร คือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกอย่างสูงยี่สิบปี และปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท" เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2500

ราคาโดยประเมิน

รุ่น 1

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เล้ง สภาพ UNC ราคาประมาณ 27,000 - 28,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เล้ง สภาพ EF ราคาประมาณ 11,000 - 12,000 บาท

  รุ่น 2

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เล้ง สภาพ UNC ราคาประมาณ 3,500 - 3,700 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วิวัฒนไชย-เดช สภาพ UNC ราคาประมาณ 1,700 - 1,850 บาท

  รุ่น 3

 • อยู่ในระหว่างอัพเดทราคา

  รุ่น 4

 • อยู่ในระหว่างอัพเดทราคา

  รุ่น 5

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น โชติ-โชติ สภาพ UNC ราคาประมาณ 580 - 620 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา-เกษม สภาพ UNC ราคาประมาณ 750 - 800 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-ป๋วย สภาพ EF ราคาประมาณ 390 - 410 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย สภาพ UNC ราคาประมาณ 240 - 250 บาท
 • เลขตอง xxxxxx ลายเซ็น สุนทร- ป๋วย สภาพ EF ราคาประมาณ 19,000 - 20,000 บาท
 • ชุดเลขตอง 1's - 9's + 1000000 (รวม 10 ฉบับ) ลายเซ็น ส.-ป๋วย สภาพ UNC ราคาประมาณ 225,000 - 235,000 บาท
 • ธนบัตรตัวอย่าง ลายเซ็น ส.-ป๋วย พิมพ์ "SPECIMEN" สภาพ UNC ราคาประมาณ 30,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 5 บาท รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2491

  รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2492

  รุ่น 3 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2499

  รุ่น 4 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2499

  รุ่น 5 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2500

  ขนาดธนบัตร

  7.70 x 13.60 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  รุ่น 1 : ท ๑ - ท ๘

  รุ่น 2 : ท ๙ - ท ๙๐

  รุ่น 3 : ท ๙๑ - ท ๙๕

  รุ่น 4 : ท ๙๖ - ท ๑๐๐ และ ธ ๑ - ธ ๒๓

  รุ่น 5 : ธ ๒๔ - ธ ๑๐๐, น ๑ - น ๑๐๐, บ ๑ - บ ๑๐๐ และ ป ๑ - ป ๒๓๗

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รุ่น 1

 • วิวัฒนไชย - เล้ง

  รุ่น 2

 • วิวัฒนไชย - เล้ง
 • วิวัฒนไชย - เดช
 • ป. - เดช

  รุ่น 3

 • เภา - ส.

  รุ่น 4

 • เภา - ส.
 • เภา - เกษม

  รุ่น 5

 • เภา - เกษม
 • พันเอก - เกษม
 • ส. - โชติ
 • โชติ - โชติ
 • สุนทร - ป๋วย
 • ส. - ป๋วย

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (28 มิ.ย. 2492 - 13 ต.ค. 2492)
  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (13 ต.ค. 2492 - 18 ก.ค. 2493)
  พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (18 ก.ค. 2493 - 28 พ.ย. 2494)
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (8 ธ.ค. 2494 - 30 มี.ค. 2500)
  พันเอก นายวรการบัญชา (31 มี.ค. 2500 - 16 ก.ย. 2500)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (26 ก.ย. 2500 - 20 ต.ค. 2501)
  นายโชติ คุณะเกษม (10 ก.พ. 2502 - 1 พ.ค. 2502)
  นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ (1 พ.ค. 2502 - 8 ก.ค. 2508)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (8 ก.ค. 2508 - 10 มี.ค. 2512)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (3 ธ.ค. 2491 - 3 ส.ค. 2492)
  หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (4 ส.ค. 2492 - 29 ก.พ. 2495)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (1 มี.ค. 2495 - 24 ก.ค. 2498)
  นายเกษม ศรีพยัคฆ์ (25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501)
  นายโชติ คุณะเกษม (24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502)
  นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (11 มิ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ เส้นไหมสีบนผิวเนื้อกระดาษ เส้นใยเคลือบโลหะต่อต้านการปลอมแปลง