ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 นี้มีการพิมพ์ออกมาใช้ต่อเนื่องยาวนานถึง 25 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 จนถึงปี พ.ศ. 2515 รูปแบบธนบัตรมีการผลิตออกมาถึง 4 รุ่น ถ้ามองเผินๆ อาจจะดูคล้าย ๆ กันทั้ง 4 รุ่น มีเพียงรายละเอียดเล็กน้อยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรุ่น ดังนี้

ธนบัตร100 บาท รุ่น 1 (ปี 2491 - 2498)


ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 1 ด้านหน้า

ด้านหน้าธนบัตรรุ่น 1 เป็นพระพักตร์หนุ่ม หรือที่นักสะสมเรียกว่าหน้าหนุ่ม หมายเลขธนบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ คำว่า "ธนบัตร์" มีตัวการันต์ และที่ตรงลายน้ำเป็นลายภาพพานรัฐธรรมนูญ

ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 ด้านหลัง

ธนบัตร 100 บาท รุ่น 2 (ปี 2498)


ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 2 ด้านหน้า

ด้านหนัาธนบัตรรุ่น 2 เปลี่ยนเป็นภาพพระพักตร์แก่ ด้านหลังธนบัตรยังคงเหมือนรุ่น 1


ธนบัตร 100 บาท รุ่น 3 (ปี 2498 - 2502)


ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น 3 ด้านหน้า

ด้านหนัาธนบัตรรุ่น 3 แก้คำว่า "ธนบัตร" เป็นไม่มีตัวการันต์ และเพิ่มเส้นใยเคลือบโลหะต่อต้านการปลอมแปลงฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งสามารถมองเห็นได้ด้วยการยกขึ้นส่องกับแสงสว่าง เป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่นำมาทดแทนการโรยเส้นใยไหมสีในเนื้อกระดาษแบบที่เคยผลิตใน 2 รุ่นก่อน ด้านหลังธนบัตรยังคงเหมือนรุ่น 1


ธนบัตร 100 บาท รุ่น 4 (ปี 2502 - 2515)


ธนบัตร 100 บาท แบบ 9 รุ่น4 ด้านหน้า

ด้านหนัาธนบัตรรุ่น 4 เปลี่ยนภาพลายน้ำจากรูปพานรัฐธรรมนูญเป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 และด้านหลังมีการเปลี่ยนข้อความแจ้งโทษ ข้อความการแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยโทษเดิมเขียนว่า "โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่พันบาทถึงหมื่นบาทหรือหรือสิบเท่าราคาธนบัตรปลอมแล้วแต่จำนวนไหนจะมากกว่ากัน" โทษใหม่ที่หนักกว่าเดิมเขียนว่า "โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร คือจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกอย่างสูงยี่สิบปี และปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท" เป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2500

ราคาโดยประเมิน

รุ่น 1

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น มนู-เดช สภาพ UNC ราคาประมาณ 9,000 - 9,500 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ป.-เดช สภาพ UNC ราคาประมาณ 15,000 - 15,500 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา-ส. สภาพ EF ราคาประมาณ 3,500 - 3,700 บาท

  รุ่น 2

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา-ส. สภาพ UNC ราคาประมาณ 11,500 - 12,000 บาท

  รุ่น 3

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา-ส. สภาพ UNC ราคาประมาณ 31,000 - 36,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา-ส. สภาพ EF ราคาประมาณ 13,500 - 14,200 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา-เกษม สภาพ UNC ราคาประมาณ 3,800 - 4,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-โชติ สภาพ EF ราคาประมาณ 4,800 - 5,000 บาท

  รุ่น 4

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-โชติ สภาพ VF ราคาประมาณ 53,000 - 56,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น โชติ-โชติ สภาพ EF ราคาประมาณ 17,000 - 18,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น โชติ-โชติ สภาพ VF ราคาประมาณ 5,500 - 5,800 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-ป๋วย สภาพ UNC ราคาประมาณ 1,400 - 1,500 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ส.-ป๋วย สภาพ EF ราคาประมาณ 420 - 440 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น สุนทร-ป๋วย สภาพ UNC ราคาประมาณ 1,300 - 1,400 บาท
 • เลขตอง xxxxxxx ลายเซ็น สุนทร- ป๋วย สภาพ VF ราคาประมาณ 18,000 - 19,000 บาท
 • ธนบัตรตัวอย่าง ไม่มีลายเซ็น พิมพ์ "SPECIMEN" สภาพ UNC ราคาประมาณ 36,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตร 20 บาท รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2491

  รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2498

  รุ่น 3 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2498

  รุ่น 4 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2502

  ขนาดธนบัตร

  8.70 x 14.70 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  รุ่น 1 : ข ๑ - ข ๕๔

  รุ่น 2 : ข ๕๕ - ข ๕๙

  รุ่น 3 : ข ๖๐ - ข ๙๓

  รุ่น 4 : ข ๙๔ - ข ๑๐๐, ค ๑ - ค ๑๐๐, ง ๑ - ง ๑๐๐ และ จ ๑ - จ ๑๓๓

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รุ่น 1

 • วิวัฒนไชย - เล้ง
 • ป. - เดช
 • มนู - เดช
 • เภา - เดช
 • เภา - ส.

  รุ่น 2

 • เภา - ส.

  รุ่น 3

 • เภา - ส.
 • เภา - เกษม
 • ส. - เกษม
 • ส. - โชติ

  รุ่น 4

 • ส. - โชติ
 • โชติ - โชติ
 • สุนทร - ป๋วย
 • ส. - ป๋วย

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (28 มิ.ย. 2492 - 13 ต.ค. 2492)
  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (13 ต.ค. 2492 - 18 ก.ค. 2493)
  พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (18 ก.ค. 2493 - 28 พ.ย. 2494)
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (8 ธ.ค. 2494 - 30 มี.ค. 2500)
  พันเอก นายวรการบัญชา (31 มี.ค. 2500 - 16 ก.ย. 2500)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (26 ก.ย. 2500 - 20 ต.ค. 2501)
  นายโชติ คุณะเกษม (10 ก.พ. 2502 - 1 พ.ค. 2502)
  นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ (1 พ.ค. 2502 - 8 ก.ค. 2508)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (8 ก.ค. 2508 - 15 ต.ค. 2516)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (3 ธ.ค. 2491 - 3 ส.ค. 2492)
  หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ (4 ส.ค. 2492 - 29 ก.พ. 2495)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (1 มี.ค. 2495 - 24 ก.ค. 2498)
  นายเกษม ศรีพยัคฆ์ (25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501)
  นายโชติ คุณะเกษม (24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502)
  นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (11 มิ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ เส้นไหมสีบนผิวเนื้อกระดาษ เส้นใยเคลือบโลหะต่อต้านการปลอมแปลง