ธนบัตร 5 บาท แบบ 11 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท แบบ 11 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เสริม-พิสุทธิ์ สภาพ UNC ราคาประมาณ 165 - 175 บาท
 • เลขตองควบหมวด xxxxxxx ลายเซ็น สมหมาย-พิสุทธิ์ สภาพ UNC ราคาประมาณ 88,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 11 เป็นธนบัตรชุดแรกที่ผลิตขึ้นโดยโรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 ในช่วงแรกของการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ธนบัตรยังให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศช่วยดำเนินการ

  ธนบัตร 5 บาท แบบ 11 นี้รวมถึงธนบัตรชนิดราคา 10 บาท ถูกพิมพ์ออกมาเป็นชุดแรก ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2512 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2512

  ขนาดธนบัตร

  6.75 x 13.00 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  สีหลักของธนบัตรเป็นสีม่วง มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัติยราชภูษิตาภรณ์อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่ตรงมุมบนซ้าย และมีคำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลาง เว้นที่ว่างด้านซ้ายล่างเป็นลายน้ำ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่บนกำแพงแก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อใช้สำหรับเทียบพระราชยานรับและส่งเสด็จ

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (11 มี.ค. 2512 - 15 ต.ค. 2516)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (11 พ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514)
  นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ (16 ส.ค. 2514 - 23 พ.ค. 2518)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ ฝังแถบเส้นมั่นคงลงในเนื้อกระดาษ

  ข้อมูลอ้างอิง

  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๕๘ หน้า ๒๐๐๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๒