ธนบัตร 10 บาท แบบ 11 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท แบบ 11 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น บุญชู-เสนาะ สภาพ UNC ราคาประมาณ 175 - 185 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เกรียงศักดิ์-นุกูล สภาพ UNC ราคาประมาณ 180 - 190 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น สมหมาย-นุกูล สภาพ UNC ราคาประมาณ 2,300 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 11 เป็นธนบัตรชุดแรกที่ผลิตขึ้นโดยโรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 ในช่วงแรกของการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ธนบัตรยังให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศช่วยดำเนินการ

  ธนบัตร 10 บาท แบบ 11 นี้รวมถึงธนบัตรชนิดราคา 5 บาท ถูกพิมพ์ออกมาเป็นชุดแรก ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2512 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2512

  ขนาดธนบัตร

  7.00 x 13.50 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  สีหลักของธนบัตรเป็นสีน้ำตาล มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่ตรงมุมบนซ้าย และมีคำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลาง เว้นที่ว่างด้านซ้ายล่างเป็นลายน้ำ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพโบสถ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (11 มี.ค. 2512 - 15 ต.ค. 2516)
  นายบุญมา วงศ์สวรรค์ (16 ต.ค. 2516 - 29 พ.ค. 2517)
  นายสมหมาย ฮุนตระกูล (30 พ.ค. 2517 - 20 ก.พ. 2518)
  นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ (21 ก.พ. 2518 - 16 มี.ค. 2518)
  นายบุญชู โรจนเสถียร (17 มี.ค. 2518 - 20 เม.ย. 2519)
  นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ (21 เม.ย. 2519 - 4 ต.ค. 2519)
  นายสุพัฒน์ สุธาธรรม (22 ต.ค. 2519 - 23 พ.ค. 2522)
  พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ (24 พ.ค. 2522 - 11 ก.พ. 2523)
  นายสมหมาย ฮุนตระกูล (11 ก.พ. 2523 - 11 มี.ค. 2523)
  นายอำนวย วีรวรรณ (12 มี.ค. 2523 - 11 มี.ค. 2524)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (11 พ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514)
  นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ (16 ส.ค. 2514 - 23 พ.ค. 2518)
  นายเสนาะ อูนากูล (24 พ.ค. 2518 - 31 ต.ค. 2522)
  นายนุกูล ประจวบเหมาะ (1 พ.ย. 2522 - 13 ก.ย. 2527)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ ฝังแถบเส้นมั่นคงลงในเนื้อกระดาษ

  ข้อมูลอ้างอิง

  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๕๘ หน้า ๒๐๐๓ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๒