ธนบัตร 100 บาท แบบ 11 ด้านหน้า
ธนบัตร 100 บาท แบบ 11 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เสวตร-เสนาะ สภาพ UNC ราคาประมาณ 1,300 บาท
 • เลขตอง xxxxxx ลายเซ็น สุพัฒน์-เสนาะ สภาพ UNC ราคาประมาณ 11,000 บาท
 • เลขตอง 999999 ลายเซ็น สมหมาย-พิสุทธิ์ สภาพ UNC ราคาประมาณ 41,000 บาท
 • ชุดเลขตอง 1's - 9's (รวม 9 ฉบับ) ลายเซ็น บุญมา-พิสุทธิ์ สภาพ UNC ราคาประมาณ 190,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 11 เป็นธนบัตรชุดแรกที่ผลิตขึ้นโดยโรงพิมพ์ธนบัตรของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2512 ในช่วงแรกของการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ธนบัตรยังให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศช่วยดำเนินการ

  ธนบัตร 100 บาท แบบ 11 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2515 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2515

  ขนาดธนบัตร

  7.75 x 15.00 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  สีหลักของธนบัตรเป็นสีแดงเลือดหมู มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์อยู่ตรงกลางขวา มีรูปพระครุฑพ่าห์อยู่ตรงมุมบนซ้าย และมีคำว่า รัฐบาลไทย อยู่ตรงกลาง เว้นที่ว่างด้านซ้ายล่างเป็นลายน้ำ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายบุญมา วงศ์สวรรค์ (ปลัดกระทรวงการคลัง 17 พ.ย. 2514 - 19 ธ.ค. 2515)
  นายเสริม วินิจฉัยกุล (11 มี.ค. 2512 - 15 ต.ค. 2516)
  นายบุญมา วงศ์สวรรค์ (16 ต.ค. 2516 - 29 พ.ค. 2517)
  นายสมหมาย ฮุนตระกูล (30 พ.ค. 2517 - 20 ก.พ. 2518)
  นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ (21 ก.พ. 2518 - 16 มี.ค. 2518)
  นายบุญชู โรจนเสถียร (17 มี.ค. 2518 - 20 เม.ย. 2519)
  นายสุพัฒน์ สุธาธรรม (22 ต.ค. 2519 - 23 พ.ค. 2522)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ (11 พ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514)
  นายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ (16 ส.ค. 2514 - 23 พ.ค. 2518)
  นายเสนาะ อูนากูล (24 พ.ค. 2518 - 31 ต.ค. 2522)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ ฝังแถบเส้นมั่นคงลงในเนื้อกระดาษ

  ข้อมูลอ้างอิง

  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๕๑ หน้า ๒๕๔๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๑๕