ในระหว่างสมครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการจัดพิมพ์ธนบัตรบางชนิดราคาเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษและมีการนำออกใช้ แต่เนื่องจากธนบัตรมีรูปแบบต่างกันไม่อาจจัดเข้าแบบใดๆ ได้ มีทั้งสิ้น 5 แบบคือ

ธนบัตร 50 สตางค์  ด้านหน้า
ธนบัตร 50 สตางค์ (ปี 2489)

ธนบัตร 1 บาท แบบกงเต๊ก  ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาทกงเต๊ก (ปี 2485)

ธนบัตร 1 บาท แบบบุก ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท แบบบุก (ปี 2489)

ธนบัตร 50 บาท แบบไว้ทุกข์ ด้านหน้า
ธนบัตร 50 บาท แบบไว้ทุกข์ (ปี 2488)

ธนบัตร 1000 บาท ด้านหน้า
ธนบัตร 1000 บาท (ปี 2486)

ราคาโดยประเมิน คลิกดูในธนบัตรแต่ละแบบ