ตั้งแต่ยุคสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี การใช้จ่ายเงินยังคงใช้เบี้ยหอยและเงินพดด้วง แต่เมื่อไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาเบาริ่งกับประเทศอังกฤษการค้าขายเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีการริเริ่มพิมพ์เงินกระดาษมาใช้ร่วมกับเงินตราแบบเดิม

เงินกระดาษในยุครัชกาลที่ 4


หมาย


ใบพระราชทานเงินตรา