ธนบัตร 10 บาท แบบ 12 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท แบบ 12 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น ประมวล-ชวลิต สภาพ UNC ราคาประมาณ 35 - 40 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น สมหมาย-กำจร สภาพ UNC ราคาประมาณ 40 - 45 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น บรรหาร-วิจิตร สภาพ UNC ราคาประมาณ 60 - 65 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น วีรพงษ์-ชวลิต สภาพ UNC ราคาประมาณ 300 - 310 บาท
 • ชุดเลขตอง 1's - 9's (รวม 9 ฉบับ) ลายเซ็น ประมวล-กำจร สภาพ UNC ราคาประมาณ 75,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ธนบัตรแบบ 12 นี้ ออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ "มหาราช" เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญาภิไธย มหาราช จึงได้ใช้ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับพระเกียรติดังกล่าวมาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตร

  ธนบัตร 10 บาท แบบ 12 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2523 และเริ่มจ่ายแลกเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2523

  ลวดลายของธนบัตร 10 บาท แบบ 12 นี้ยังถูกนำไปใช้ในการผลิตธนบัตรที่ระลึกครบรอบ 120 ปี กระทรวงการคลัง ในปี 2538

  ขนาดธนบัตร

  6.90 x 13.20 เซนติเมตร

  ธนบัตรด้านหน้า

  สีหลักของธนบัตรเป็นสีน้ำตาลอ่อน มีภาพประธานเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 อยู่ตรงกลางขวา ทรงเครื่องแบบจอมทัพ มุมซ้ายบนมีรูปพระครุฑพ่าห์ มีลายน้ำอยู่บริเวณล่างซ้าย

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยะมหาราช จำลองรูปจากพระบรมรูปทรงม้าที่พระลานด้านหน้าพระราชวังดุสิต ด้านขวาบนเป็นรูปพระครุฑพ่าห์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตรงกับภาพพระครุฑพ่าห์ด้านหน้า เมื่อยกส่องจะตรงกันไม่เหลื่อมล้ำ

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายสมหมาย ฮุนตระกูล (11 ก.พ. 2523 - 11 มี.ค. 2523)
  นายอำนวย วีรวรรณ (12 มี.ค. 2523 - 11 มี.ค. 2524)
  นายสมหมาย ฮุนตระกูล (11 มี.ค. 2524 - 10 ส.ค. 2529)
  นายสุธี สิงห์เสน่ห์ (11 ส.ค. 2529 - 8 ส.ค. 2531)
  นายประมวล สภาวสุ (9 ส.ค. 2531 - 26 ส.ค. 2533)
  นายวีรพงษ์ รามางกูร (26 ส.ค. 2533 - 13 ธ.ค. 2533)
  นายบรรหาร ศิลปอาชา (14 ธ.ค. 2533 - 23 ก.พ. 2534)
  นายสุธี สิงห์เสน่ห์ (6 มี.ค. 2534 - 17 มิ.ย. 2535)
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ (28 ก.ย. 2535 - 17 ก.ค. 2538)
  นายบดี จุณณานนท์ (28 พ.ค. 2539 - 15 ต.ค. 2539)

  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  นายนุกูล ประจวบเหมาะ (1 พ.ย. 2522 - 13 ก.ย. 2527)
  นายกำจร สถิรกุล (14 ก.ย. 2527 - 5 มี.ค. 2533)
  นายชวลิต ธนะชานันท์ (6 มี.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2533)
  นายวิจิตร สุพินิจ (1 ต.ค. 2533 - 1 ก.ค. 2539)
  นายเริงชัย มะระกานนท์ (11 ก.ค. 2539 - 28 ก.ค. 2540)

  เทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อต้านการปลอมแปลง

  การพิมพ์หมึกนูน ลายน้ำในเนื้อกระดาษ ตำแหน่งพระครุฑพ่าห์ที่ด้านหน้าด้านหลังตรงกันเมื่อยกส่องจะซ้อนกันสนิท ฝังแถบเส้นมั่นคงลงในเนื้อกระดาษ

  ข้อมูลอ้างอิง

  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๔๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๓ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓