ธนบัตรที่ระลึก ครบรอบ 100 ปีธนบัตรไทย ด้านหน้า
ธนบัตรที่ระลึก ครบรอบ 100 ปีธนบัตรไทย ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย วันที่ 7 กันยายน 2545 ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรออกธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท ณ โอกาสนี้

ธปท. นำรูปแบบธนบัตรแบบที่ 1 มาประยุกต์และออกแบบเพิ่มเติม และประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 9 กันยายน 2545 ในราคาฉบับละ 100 บาทพร้อมแผ่นพับ

ขนาดธนบัตร

10.50 x 16.50 เซนติเมตร

จำนวนการพิมพ์

ประมาณ15 ล้านฉบับ หมวดอักษร 0ก 0000001 - 1ก 5000000

ด้านหน้า

ภาพประธานคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฉลองพระองค์ชุดสากล

ด้านหน้า

มีลักษณะเหมือนกับธนบัตรแบบ 1 ชนิดราคา 100 บาท

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๘๑ ง หน้า ๓ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕