ธนบัตรที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ด้านหลัง
ธนบัตรที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ด้านหน้า

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในรัชกาลที่ 9 ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรนำธนบัตรที่ระลึก 100 บาท นี้ออกใช้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

ธปท. ออกแบบธนบัตรโดยนำธนบัตร 100 บาท แบบ 16 ออกแบบด้านหลังใหม่ให้เป็นภาพเรื่องราวและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของพระองค์ และประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 2 เมษายน 2558 ในราคาฉบับละ 100 บาท และใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้

ธนบัตรด้านหน้า

รูปด้านหน้าธนบัตรเหมือนกับธนบัตร 100 บาท แบบ 16

ธนบัตรด้านหลัง

ด้านหลังธนบัตรมีพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในรัชการที่ 9 เป็นภาพประธาน และภาพพระราชวงศ์ ภาพตามเสด็จทรงงาน และภาพดอกจำปีสิรินธร และดอกม่วงเทพรัตน์

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายสมหมาย ภาษี (31 ส.ค. 2557 - 19 ส.ค. 2558)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558)

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๓ ง หน้า ๕ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘